7635 Pécs, Fábián B. köz 5. (72)336 524 (+36 20) 936 07 545
Ingatlan értékesítés, üdülő bérbeadás...
Ipari csarnokok bérbeadása és hasznosítása

Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételek

1. A Szolgáltató adatai

Tutela Kft.
Székhelye:
7635 Pécs, Álmos utca 3. 1.7.
Adószám: 11006282-2-02

Szállások:

Liget Ház Apartman, Fonyód

Kalaphegy Apartman, Orfű

Szabadság Apartman, Balatonboglár

 

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és annak szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen a feltételek teljesülése esetén szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli e a Vendéget.

3.4 A tevékenység egészségbiztonsági kockázataira tekintettel a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítani a szolgáltatásokat, ha vendég a nevét, lakcímét, születési helyét és idejét vaamint személyigazolványszámát a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállás szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett nyaralót a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5.  Előleg fizetés, lemondási feltételek

5.1. Szállásfoglalás esetén a szerződő fél (vendég) előleget köteles fizetni, miszerint a fogallás értékének 30%-át foglaláskor, a fennmaradó összeget a nyaralás megkezdése előtt 30 nappal köteles megfizetni.

5.2. Lemondási feltételek, kötbér (bánatpénz) mértéke

– 30 nappal érkezés előtt, kötbérmenteses lemondható
– 29-2 nappal érkezés előtt történő lemondás esetén a foglalás értékének 80%-a kerül jóváírásra
– 1 nappal érkezés előtt vagy távolmaradás esetén (no show) a foglalás értéke 100% összegben jóváírásra kerül.

5.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

6. Árak

6.1. A szálláshely  aktuális árai megtalálhatók a szálláshely honlapján (www.tutelakft.hu).

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak  nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót (IFA).  Az idegenforgalmi adó mértékét a helyi Önkormányzat határozza meg és  a szállásdíjon felül extra fizetendő.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a tutelakft.hu  oldalon kerülnek meghirdetésre.

7. Fizetés módja, garancia

Egyéni vendégek:

7.1. A szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére a szolgáltatás igénybevételét megelőző 30. napon, vagy  amennyiben a foglalás és a szolgáltatás igénybevétele közti időszak rövidebb mint 30 nap, úgy a foglalás szolgáltató által történő visszaigazolásával egyidőben kiálított számla alapján a teljes díjat kell megfizetni.

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:

a) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére

7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy

a) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket, SZÉP kártya), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

Utazási irodák:
A szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza az egyedi fizetési feltételeket.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. A Vendég a az apartmant az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).

9. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat nem bevihető.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt

b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

11. A vendég betegsége, halála

11.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

11.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

12. A Szerződő fél jogai

12.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

12.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

13. A Szerződő fél kötelezettségei

13.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

13.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén.

 

14. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: bruttó 15.000,-HUF ártól). E felelősség akkor is fennáll, ha a Károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

16. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

a) a szerződés alapján megrendelt szállás szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

17.1. A A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

17.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

17.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

17.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

17.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.

17.2.1. Szolgáltató a szálláshe hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

17.2.2. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

18. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

19. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

Információkérés
Teljes név*:
Telefonszám:
E-mail cím*:
Captcha*: Mennyi öt * öt?
Kérjük adja meg számmal!

Megjegyzés*:
 
   *A mező kitöltése kötelező
tutela.hu 2012 © Minden jog fenntartva!

Készítette: